Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ STEPP

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Platforma – platforma sprzedażowa dostępna pod adresem elektronicznym http://stepp.abstore.pl/ za pośrednictwem której Klienci mogą dokonywać zakupu towarów.

2) Sprzedawca Stepp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 777) przy ul. Jana Rosoła 61B Lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000460783, posiadająca numer statystyczny REGON: 146660401, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 951-236-69-21, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, właściciel Platformy dokonujący za jej pośrednictwem sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

3) Sprzedawca – Sprzedawca Stepp sp z o.o.

4) Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Platformy.

5) Klient - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, jak również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, którzy korzystają z Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient może składać zamówienia poprzez swoich wyznaczonych pracowników.

6) Płatnik – Klient wyznaczony jako podmiot, który zostanie obciążony fakturą VAT i zobowiązany do zapłaty za złożone zamówienie.

7) Hasło dostępu – ciąg znaków znany osobie uprawnionej do logowania w Platformie.

8) Usługa – usługa realizowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy polegająca na sprzedaży i dostarczaniu towarów.

9) Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

10) Płatność – zapłata należności za zakupione za pośrednictwem Platformy towary.

11) Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie towaru, wyrażona w złotych polskich; Cena podana jest w wartości netto oraz nie zawiera Kosztów dostawy.

12) Koszty dostawy – koszty dostarczenia towaru, które ponosi Klient.

 Dział II. Funkcjonalności oraz zakres wykorzystania Platformy w oparciu o Regulamin

1.       Zasady ogólne

W ramach Platformy funkcjonuje Sprzedawca Stepp Sp. Z o.o. Za pośrednictwem Platformy oraz kontaktu drogą mailową, możliwe jest w szczególności:

1. składanie zamówień na towary oferowane na Platformie przez Sprzedawcę,

2. zgłaszanie reklamacji jakościowych oraz ilościowych zakupionych towarów,

3. zgłaszanie do naprawy urządzeń kupionych u danego Sprzedawcy,

4. zarządzanie listą towarów wraz z obowiązującymi Cenami,

5. prowadzenie kartoteki Klienta (historia zakupowa),

6. uczestnictwo w akcjach i programach promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez danego Sprzedawcę.

Dział III. Warunki korzystania z Platformy

 1. Składanie Zamówień w ramach Platformy odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Platformy:

1) połączenie z siecią Internet,

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies. Rekomendowane przeglądarki to: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome, w najnowszej dostępnej wersji.

3. Przed dokonaniem zakupu towaru Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i przedłożenia prawdziwych dokumentów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia korzystania z Platformy wobec Klientów, co do których poweźmie informację o nieprawdziwości przekazanych danych.

 

3. Klient oświadcza że zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego pod adresem: https://stepp.abstore.pl/przetwarzanie-danych,1039,pl.html

DZIAŁ IV. Warunki uzyskania dostępu do Platformy oraz zakończenia użytkowania

 1. Dostęp do Platformy zostaje umożliwiony z chwilą kumulatywnego spełnienia przez Klienta przesłanek określonych w Dziale III ust. 4 powyżej; z tą chwilą Sprzedawca dokona aktywacji konta Klienta w Platformie.

2. Klient, a w przypadku Klienta Grupowego – zarówno cała grupa, jak i każdy z należących do niej podmiotów, może w każdej chwili, z zastrzeżeniem przypadków gdy Sprzedawca realizuje zamówienie bądź rozpatruje reklamację zgłoszoną przez Klienta, zaprzestać użytkowania Platformy dla celów realizacji Usług poprzez wybranie opcji zamknięcia konta w module edycji konta. W przypadku realizacji zamówienia bądź rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca umożliwi Klientowi zakończenie użytkowania Platformy w momencie zrealizowania zamówienia bądź po rozpatrzeniu reklamacji.

DZIAŁ V. Reklamacje

1. Klient –jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Sprzedawca realizuje Usługi w sposób nieprawidłowy.

2. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej korzystając z adresu do zgłaszania problemów technicznych, wskazanego na Platformie, na numer +48 22 404 39 52 lub listownie na adres Stepp sp. z o.o.:ul. Jana Rosoła. 61B lok 17 02-777 Warszawa.

3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Klienta. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Sprzedawca powiadomi w tym terminie Klienta na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji. W przypadku Klienta Grupowego, odpowiedź na reklamację przesyłana jest do Płatnika.

DZIAŁ VI. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

1. W przypadku korzystania z Platformy niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Klienta ze Sprzedawcą lub obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca ma prawo do wykorzystania danych użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi Klienta o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 

2. Podczas korzystania z Platformy Klient, co dotyczy także Klienta Grupowego, zobowiązany jest do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,

b) przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności, praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych Sprzedawcy,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych osób.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Platformy,

b) jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Platformy.

DZIAŁ VII. Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym http://Stepp.abstore.pl/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych Usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Platformy. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Platformy w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Klientów korzystających z Platformy. Sprzedawca poinformuje każdorazowo Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokonanych w Platformie zmianach.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Platformy, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z niej. Sprzedawca zobowiązuje się do wcześniejszego informowania o terminie i przewidywanym czasie trwania prac konserwacyjnych.

6. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Platformy, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do Platformy, bez wcześniejszego powiadomienia Klientów oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Platformy.

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

8. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy.